Ditutup

Viết phần mềm tạo video youtube

Tôi cần 1 phần mềm theo tool mẫu sau đây: [url removed, login to view]

Yêu cầu thêm của tôi là có thể bỏ thêm audio giọng đọc + sub + hình ảnh. Làm sao để chúng khớp với nhau.

Và đây là kết quả phải thu được: [url removed, login to view]

Keahlian: PHP, Perancangan Perangkat Lunak

Lihat lebih lanjut: submit feed video youtube, upload video youtube vbnet, script upload video youtube dailymotion, joomla video youtube, sex video youtube, video youtube pictures, professional quality video youtube, registration page microsoft video youtube, upload video youtube, sexy video youtube, upload video youtube using vbnet, streaming video youtube, as3 video youtube player functionality, flv source video youtube, upload video youtube aspnet

Tentang Pemberi kerja:
( 0 ulasan ) Vietnam

ID Proyek: #12195841

1 freelancer menawar dengan rata-rata ₫3157894 untuk pekerjaan ini

espsofttech

Hello, Please share more detail of your requirement so that i can provide you best services and support from my end. Looking forward to hear from you. shelly

₫3157894 VND dalam 3 hari
(119 Ulasan)
7.1